Dolgoletna učitelja na jarški šoli, šolski upravitelj Franc Flajs in učiteljica Cvetka Flajs, z učenci 2. razreda v šolskem letu 1951/1952. Učitelj Franc Flajs je bil 17 let šolski upravitelj jarške šole (od 1946 do 1963, razen zaradi premestitve v šolskem letu 1947/1950), Cvetka Flajs pa je na jarški šoli delala 29 let (od 1946 do 1975), od leta 1963 dalje kot vodja Podružnične šole Jarše). 

Vojno šolsko leto 1944/1945

Generacije otrok, ki bi morale osnovno šolo obiskovati v času druge svetovne vojne, so bile za to prikrajšane. Zadnje šolsko leto 1944/1945 so po koncu vojne nadoknadili s poukom od 8. junija do 15. julija 1945 v zasilnih šolskih prostorih v predvojnem misijonišču v Grobljah. 86 jarških učencev sta poučevala oba predvojna učitelja: šolski upravitelj Viljem Rožič in učiteljica Angela Janša. V obeh razredih sta poučevala le slovenski učni jezik in računstvo, vmes se je pa zapela kakšna partizanska pesem.

Državna osnovna šola Jarše v prvih povojnih letih

Učiteljica Angela Janša je bila nato 8. avgusta 1945 z odlokom Ministrstva za prosveto premeščena za učiteljico v Domžalah, kjer se je po šestih mesecih upokojila. V naslednjih treh letih jo je nadomestila Ana Dolenc, por. Kovač, ki je bila premeščena z Doba. 1. novembra 1946 se je upokojil tedanji šolski upravitelj Viljem Roži, na njegovo mesto pa je bil nameščen Flajs Franc, začasni šolski upravitelj na Homcu. Istočasno je bila na šolo razporejena Cvetka Šajna (kasneje poročena Flajs), dotedanja učiteljica v Kojskem pri Gorici. Šola je z odlokom Ministrstva za prosveto z 21. januarja 1947 postala trirazrednica: 1. in 2. razred je učila Ana Dolenc/Kovač, 3. razred Cvetka Šajna/Flajs, 4. razred pa Franc Flajs.

Šolski sistem je po vojni vsako leto doživljal manjše spremembe. Predvojno meščansko šolo so že leta 1945 preoblikovali v nižjo gimnazijo. Otroci so štiri razrede opravili v Državni osnovni šoli Jarše, nato pa so (do leta 1950 s sprejemnim izpitom) šolanje nadaljevali na nižji gimnaziji v Domžalah.

Obnova požgane jarške šole

Domače prebivalstvo je bilo zelo naklonjeno obnovi požgane jarške šole in je pomagalo s prostovoljnim delom in s prostovoljnimi prispevki v denarju in materialu. Vse delo je vodil odbor za obnovo šole, ki so ga izvolili že avgusta 1945, v sestavi:

  1. Jože Juhant je bil prvi organizator. Posvetil je ves prosti in večkrat neprosti čas obnovi šole in tudi materialno mnogo prispeval. Bil je vedno med prvimi.
  2. Tomaž Smole je bil predsednik odbora. Vestno in požrtvovalno izvrševal vse naloge.
  3. Andrej Osolin Andrej je vodil vsa zidarska dela.
  4. Jože Trušnovec je bil blagajnik odbora.
  5. Šolska upravitelja Viljem Rožič, kasneje pa Franc Flajs sta vodila vse administrativne posle.

S pričetkom šolskega leta 1946/1947 se je pričel pouk v obnovljenem šolskem poslopju. Popravljena je bila ena učilnica in upraviteljevo stanovanje. Zato so imeli vsi razredi do 1. maja 1947 skrajšan pouk. V spomladanskem času so krajani s prostovoljnim delom in z udarniškimi nedeljami dokončali še ostale šolske prostore, tako da so 1. maja 1947 že vsi šolski prostori služili svojemu namenu.

Od začetka do konca obnove je bilo izvršenih 6980 udarniških ur. Prostovoljne prispevke so dajali tako prebivalci kot tudi nekatera podjetja, npr. Univezale Domžale, Lesna industrija Preserje, nekaj so prispevali celo izseljenci v Ameriki. Slavnostno odprtje prenovljene šole je bilo 14. septembra 1947. Pred poslopjem se je zbralo veliko število ljudi s šolskega okoliša. Ministrstvo za prosveto je zastopal Dolfe Prešeren, okrajni prosvetni inšpektor. Zbrano prebivalstvo, predstavnike oblasti in okoliško učiteljstvo je pozdravil Viljem Nahtigal, predsednik Krajevnega ljudskega odbora, potek obnove pa je obširno opisal šolski upravitelj Franc Flajs.

Osnovna šola v Jaršah do leta 1958

Ko je bila učiteljica Ana Kovač decembra 1947 premeščena na Ig pri Ljubljani, sta v jarški šoli poučevala učitelja Flajs Franc in Flajs Cvetka.

V šolskem letu 1948/1949 je bil predpisan nov učni načrt. Na osnovi tega so učitelji sestavili podrobni učni načrt za posamezne razrede. V tem šolskem letu so ukinili verouk, ki ga je na jarški šoli poučeval mengeški župnik Franc Čampa. Oba učitelja sta učila po en razred dopoldne in drugi popoldne. Po tej novi razporeditvi je na vsakega prišlo po 36 ur pouka tedensko.

V šolskem letu 1949/1950 je bil dotedanji šolski upravitelj Franc Flajs premeščen na Okrajni ljudski odbor (OLO) Kamnik za referenta za izvenšolsko vzgojo kamniškega okraja. V prvem polletju ga je nadomeščala Mara Pangeršič, v drugem polletju pa Vida Jenčič, naloge šolskega upravitelja pa je prevzela Cvetka Flajs. Vendar pa je bil Franc Flajs z odlokom OLO Kamnik že naslednje leto na njegovo prošnjo spet nameščen na jarško šolo.

S februarjem 1952 je bil na jarško šolo premeščen Miha Lenardič iz Domžal, ki je prevzel poučevanje v 3. razredu. Zato so imeli v drugem polletju šolskega leta 1951/1952 vsi razredi dopoldanski pouk. V šolskem letu 1954/1955 je bila na njeno prošnjo na jarško šolo nameščena učiteljica Lidija Panjan, dotedanja učiteljica v Zalem Logu v kranjskem okraju, ker je njen oče delal v tovarni Induplati Jarše. Z avgustom 1955 je bil upokojen učitelj Miha Lenardič, najstarejši učitelj v okraju, ker je imel 40 let službe. Ker pa so na šoli potrebovali štiri učne moči, je na jarški šoli delal honorarno še do septembra 1960, do starosti 69 let.

Jarška šola po uveljavitvi novega Zakona o osnovni šoli

Jarška šola je bila do leta 1958, ko se je uveljavil nov splošni zakon o šolstvu, štirirazredna Državna osnovna šola Jarše (od leta 1959 dalje se je imenovala samo še Osnovna šola Jarše). Po novem zakonu o šolstvu je prva stopnja šolanja predstavljala osemletna osnovna šola za otroke od 7. do 15. leta starosti. Zaradi tega se je število osnovnih šol začelo zmanjševati, bivše štirirazredne osnovne šole pa so postajale podružnične šole večjih šol. Vendar pa do teh sprememb ni prišlo takoj. V šolskih letih 1960/1961 in 1961/1962 je prišlo celo do razširitve jarške šole, saj je Svet za prosveto Občine Domžale odobril prošnjo prebivalcev Zgornjih Jarš, da jarški otroci lahko na svoji šoli obiskujejo še 5. razred. Zato je bil dve leti, v šolskih letih 1960/1961 in 1961/1962, na jarški šoli tudi 5. razred, angleščino pa je v Jarše hodil poučevat prof. Franc Poznič iz II. osnovne šole Domžale. V tem času je na jarški šoli poučeval tudi Rajko Radmelič, takrat učitelj pripravnik, po upokojitvi Miha Lenardiča pa učiteljica Pavla Cilenšek (kasneje poročena Ježek) iz Miklavža pri Ormožu.

Dokončno se je nov Zakon o osnovni šoli iz leta 1958 uveljavil 4. januarja 1963, ko je Občinski ljudski odbor Domžale sprejel odločbo o določitvi območja I. osnovne šole Domžale. K njej je kot podružnični šoli določil šoli v Jaršah in v Ihanu. S tem se je končalo 57-letno obdobje samostojne osnovne šole v Jaršah. Jarški šolski upravitelj Franc Flajs je bil v šolskem letu 1963/1964 nameščen za ravnatelja I. osnovne šole Domžale, na jarški šoli pa so ostali štirje razredni učitelji: Cvetka Flajs, ki je postala vodja Podružnične šole Jarše, Pavla Ježek, Lidija Panjan in tedaj prvič Marija Gerbec (kasneje poročena Benko). Naslednjih devet let je jarška šola delovala kot Podružnična šola Jarše v okviru I. osnovne šole Domžale.

Leta 1972, z odprtjem nove osemletne šole na Rojah (20 let se je imenovala Osnovna šola Josip Broz Tito, po letu 1992 pa Osnovna šola Rodica) je jarška šola postala del te šole. Najprej so v njej prenehali s poukom, šolsko poslopje pa so preuredili v učiteljska stanovanja. A v novi šoli so se kmalu srečali s prostorsko stisko, zato so v jarški šoli že v šolskem letu 1973/1974 namestili tri oddelke podaljšanega bivanja. Ker pa so se pojavile težave zaradi dotrajanosti in zastarelosti šolske stavbe in je bila nujno potrebna prenova šolskega poslopja, v ni njem bilo pouka v letih od 1974 do 1976. V šolskem letu 1976/1977, ko se je uvajala celodnevna šola, so v jarški šoli delovali oddelki 3. razreda celodnevne šole. V šolskem letu 1982/1983 so se prostorski pogoji ponovno poslabšali. Zaradi dotrajanosti so eno učilnico zaprli, 1. julija 1983 pa začeli s temeljitejšo prenovo. Vhod z zahodne strani so zaprli in na vzhodni strani so dozidali avlo, v vseh treh etažah so dozidali sanitarije, staro podstrešje pa so spremenili v dve prostorni učilnici. Slovesno odprtje prenovljene jarške šole je bilo 28. oktobra 1983, ob krajevnem prazniku KS Jarše-Rodica.

Viri in literatura:

  • Šolska kronika Osnovne šole v Jaršah, ki se je pričela pisati 15. julija 1945, do 3. avgusta 1965.
  • Šola ob bregu Mlinščice, zbornik ob 100-letnici javnega šolstva v Jaršah, 1906-2006, Rodica, osnovna šola, 2006.
  • France Ostanek, Šolski sistemi na Slovenskem v obdobju 1774 do 1963, Šolska kronika 8, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje XXXII, 1, Ljubljana, 1999.

logotip zeleni POM

 

 

 

 

(Skupno 213 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost