2. a  Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P/85.100 Predšolska vzgoja
G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I/56.290 Druga oskrba z jedmi
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190 Drugo založništvo
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/93.110 Obratovanje športnih objektov
R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13, 1230 DomžaleTel. št.: 01/72-19-530, 031 600 443

Fax.: 01/72-19-530

E-naslov: os-rodica@guest.arnes.si

Dislocirani oddelki Jarše, Šolska ulica 1, 1230 Domžale

Tel. št.: 01/724 30 80

Organigram organa
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Milena Vidovič, ravnateljica, uni. dipl. ped., ravnateljica,Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale,Tel. št.: 01/72-19-530, elektronski naslov: milena.vidovic@guest.arens.si
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Državni predpisi

Področje osnovnošolskega izobraževanja

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli:

Seznam vseh podzakonskih predpisov izdanih na podlagi Zakona o osnovni šoli je dostopen tukaj

Skupni zakoni

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI

Seznam vseh podzkonskih aktov, izdanih na podlagi ZOFVI, je dostopen tukaj

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZUOPP-1

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZPIMVI

Dejavnost:

IZOBRAZBENI POGOJI:

OSTALO:

Predpisi lokalnih skupnosti Povezava na lokalni register predpisov (samo organi lokalnih skupnosti)
Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Državni bolj predlagani
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
  • navedba vrst postopkov
  • navedba podatkov o pogojih poteka posameznih vrst postopkov v skladu z 10. členom uredbe
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc

1.
Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

2.
Ime evidence: Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

3.
Ime evidence: Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

4.
Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

5.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

6.
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost