Pravila o šolski prehrani

 

Seznanitev:

Svet staršev: 5. 2. 2013, učiteljski zbor: 11. 2. do 15. 2. 2013, učenci (ure oddelčne skupnosti): februar 2013.

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013) je Svet šole Osnovne šole Rodica, Kettejeva 13, Domžale, na 16. seji dne, 18. 2. 2013, sprejel

 

PRAVILA

o šolski prehrani

Osnovne šole RODICA

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1.  člen

(vsebina in cilji)

 

S temi pravili se v Osnovni šoli Rodica (v nadaljevanju šola) določajo postopki, ki zagotavljajo:

–       evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,

–       določanje časa in načina odjave posameznega obroka,

–       ravnanje z neprevzetimi obroki,

–       pravico do subvencije za malico in kosilo.  

2. člen

(nevtralna slovnična oblika)

V pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo za oba spola.

 

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

3. člen

(šolska prehrana)

Šolska prehrana po tem zakonu pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se  v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela.

Šolska prehrana obsega: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.  Šola za vse učence v okviru javne službe obvezno organizira malico, ostali obroki so organizirani kot dodatna ponudba.

Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Komisija za pripravo strokovnih podlag vezanih na Zakon o šolski prehrani, julij, 2010), sprejete na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Šola v letnem delovnem načrtu opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Tedenske jedilnike šola objavi na oglasnih deskah in na šolski spletni strani.

Na območju oz. na površini, ki sodi v šolski prostor, ne smejo biti nameščeni prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače. Za dodatno hidracijo šola poskrbi z namestitvijo pitnikov s pitno vodo oz. vodnim barom.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena so v prostorih, namenjenih zaposlenim (zbornica, upravni prostor), lahko nameščeni avtomati za tople napitke.

Podrobna organizacija šolske prehrane se vsako šolsko leto uredi s prehranskim načrtom.

 

4.      člen

(organizacija)

Nabava živil se izvede preko javnega razpisa, pri čemer se posebno skrb posveti kvaliteti, pestrosti, ekološko pridelanim živilom ter optimalni oskrbi z živili iz lokalne oskrbe.

Hrana se pripravlja v šolski kuhinji, pri čemer se posveča posebna skrb pripravi zdrave hrane. Dietne obroke šola organizira v okviru dodatne ponudbe, v skladu z možnostmi. V teh primerih (posebne prehranske potrebe) organizator šolske prehrane nabavo živil lahko izvede tudi individualno. Starši ali skrbniki naj za otroka s posebnimi prehranskimi potrebami šolo seznanijo ob prijavi na šolsko prehrano (rubrika »Opomba« v predpisanem obrazcu) ali ob pojavu posebnih prehranskih potreb med šolskim letom (obvestiti organizatorko šolske prehrane). Starši v teh primerih priložijo specialistovo utemeljitev, ki naj vključuje seznam dovoljenih in prepovedanih živil.

 

5.      člen

(komisija za prehrano)

 

Ravnatelj imenuje komisijo za prehrano, ki daje mnenja in predloge o šolski prehrani. Komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let.

V komisijo se imenuje: tri predstavnike staršev in tri predstavnike zaposlenih. Komisija imenuje predsednika komisije izmed imenovanih članov na prvi, konstitutivni seji.

Komisija se sestane po potrebi ali vsaj enkrat v šolskem letu. Sestanek komisije skliče predsednik.

 

6. člen

(cena in plačilo šolske prehrane)

Ceno šolske malice določi minister, cena ostalih obrokov (ekonomski program) pa je oblikovana na osnovi letne kalkulacije, ki zajema stroške živil, stroške dela, stroške energentov in vode ter drugih materialnih stroškov, povezanih z delovanjem kuhinje.

Šolsko malico plačajo starši na osnovi prijave, pogodbe ali dnevnih naročil (ekonomski program).

Višina plačila za šolsko prehrano se lahko zniža, če šola za ta namen pridobi dodatna sredstva (občina, donacije, sponzorji in druga sredstva).

 

7.  člen

(prijava na šolsko prehrano)

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijava se odda razredniku, ki prijavo posreduje organizatorju šolske prehrane.

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju (do zadnjega dne pouka v šolskem letu) za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Prijava se hrani pri organizatorju šolske prehrane do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana. Na osnovi prijave šola (kot izvajalec) in starši/skrbniki (kot naročniki) sklenejo medsebojno pogodbo. Pogodbe se hranijo pri organizatorju šolske prehrane.

Šola učencem omogoča tudi občasne (dnevne) prijave na obroke ekonomskega programa. Učenec dnevno naročilo uredi v tajništvu šole dan pred naročilom obroka oz. najkasneje do 8.45 ure istega dne.

8.   člen

(preklic prijave na prehrano)

 

Starši lahko prijavo na prehrano kadarkoli prekličejo. Preklic prijave prehrane se pisno posreduje poslovnemu sekretarju. Prijava se lahko prekliče po elektronski pošti prehrana.rodica@guest.arnes.si , po faksu (01/72-19-530) ali z vročitvijo pisnega preklica v tajništvo šole. V primeru odsotnosti poslovnega sekretarja se preklic odda organizatorju šolske prehrane. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

Zaradi zagotavljanja zdravja in učne storilnosti naj otrok v šoli zaužije vsaj en obrok dnevno (praviloma šolsko malico).

 

 

9.   člen

(odjava  prehrane)

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, mora šolsko prehrano odjaviti strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. O odjavi strokovni delavec obvesti organizatorja šolske prehrane.

V primeru bolezni ali druge učenčeve odsotnosti prehrano odjavijo starši za določen čas oz. čas odsotnosti učenca tudi v primeru, ko je otrok upravičen do subvencionirane malice ali kosila. Prehrana se odjavi pri poslovnemu sekretarju. Starši odjavijo prehrano ustno na telefonsko številko 01/72-19-530, po elektronski pošti prehrana.rodica@guest.arnes.si , po faksu (01/72-19-530) ali z vročitvijo pisne odjave v tajništvo šole.

V primeru odsotnosti poslovnega sekretarja se preklic odda organizatorju šolske prehrane.

Če je bila odjava prehrane poslovnemu sekretarju podana do 8.30 ure, se upošteva še za isti dan oz. z dnem, ki ga določi oseba z odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

 

10.  člen

(obveznosti učencev in staršev)

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca in staršev, da bodo:

–       spoštovali pravila šolske prehrane,

–       plačali prispevek za šolsko prehrano v predvidenem roku za pretekli mesec (prevzete in nepravočasno odjavljene obroke),

–       pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,

–       šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki so bili podani v prijavi na prehrano.

11. člen

(seznanitev učencev in staršev)

Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih iz prejšnjega člena pravil, subvencioniranju malice oz. kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta. Seznanitev se izvede preko oglasne deske, pisnih obvestil in šolske spletne strani.

 

12. člen

(neprevzeti obroki)

Obroke, ki niso prevzeti do časa, ki je predviden za razdelitev obrokov (malica do 10.00, kosilo do 13.45, popoldanska malica do 14.30 ure), šola brezplačno odstopi drugim učencem.

 

Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti.

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

13. člen

(subvencija za malico)

Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. Sredstva za subvencije se zagotavljajo iz državnega proračuna in sicer za eno malico na učenca iz socialno manj spodbudnega okolja.

 

14. člen

(upravičenci do subvencionirane malice)

Upravičenci do subvencije so učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev priznana pravica do dodatne subvencije za malico.

Subvencija za malico je učencu priznana od dneva, ko jim je ta pravica priznana. Učenci imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima učenec pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka.

Pravica ni prenosljiva.

 

15. člen


(subvencionirano kosilo)

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo.

Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije za kosilo se upošteva dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka oz. na osnovi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka ima učenec, ki se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, pravico do subvencije za kosilo tudi za prvi dan odsotnosti.

Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Pravica ni prenosljiva.

 

16. člen

(obdobje upravičenosti do subvencionirane malice in/ali kosila)

 

Učencu pripada pravica do subvencionirane malice in/ali kosila na osnovi pozitivno rešene vloge, vložene pri pristojnem centru za socialno delo in sicer od prvega šolskega dne dalje oziroma od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo. Pravica velja do konca šolskega leta ali pa do spremembe okoliščin do upravičenosti.

Učencu se za čas od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo do dneva ugoditve vlogi (seznanitev šole), ustrezno poračuna že plačane obroke.

 

17. člen

(evidence šolske prehrane)

Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega podatke o učencih, prijavljenih na šolsko prehrano:

–       ime in priimek ter naslov,

–       EMŠO,

–       naziv šole, razred in oddelek izobraževalnega programa,

–       ime in priimek ter naslov staršev,

–       številka odločbe, s katero je bilo odločeno o upravičenosti do dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo,

–       datum nastopa  pravice do dodatne subvencije za malico in/ali kosilo ter obdobje upravičenosti,

–       višina dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo,

–       vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,

–       število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.

 

Podatki v evidenci prijavljenih na šolsko prehrano se hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec  upravičen do šolske prehrane.

Do osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.

Podatke iz pete in šeste alineje tega člena šola pridobi iz centralne evidence udeležencev. Če podatkov ni mogoče pridobiti iz centralne evidence, jih šola pridobi od pristojnega centra za socialno delo ali od staršev učenca.

Šola enkrat letno ministrstvu sporoči statistične in analitične podatke o šolski prehrani. 

 

18. člen

(evidentiranje obrokov)

Šola vodi dnevno evidenco o:

–       številu prijavljenih učencev,

–       številu prevzetih subvencioniranih obrokov,

–       številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,

–       številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

 

19. člen

(izplačilo sredstev)

Ministrstvo šoli nakaže ustrezen znesek subvencije na podlagi zahtevka, ki ga šola posreduje do desetega v mesecu. Zahtevek vsebuje naslednje podatke:

–       število prijavljenih učencev,

–       število prevzetih subvencioniranih obrokov,

–       število odjavljenih subvencioniranih obrokov,

–       število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin.

SPREMLJANJE IN NADZOR
(notranje spremljanje)
Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.
(strokovno spremljanje)
S strokovnim spremljanjem se vsaj enkrat letno ugotavlja skladnost jedilnikov s strokovnimi usmeritvami Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.  Strokovno spremljanje izvaja javni zdravstveni zavod. Strokovno spremljanje se lahko za posamezno šolo opravi tudi na pobudo Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport.

 
22. člen

 
(zunanji nadzor)

 
Zunanji nadzor vrši:
inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (organizacija in opravljanje dejavnosti šolske prehrane,
proračunska inšpekcija (poslovanje in namenska poraba sredstev),
informacijski pooblaščenec (varovanje osebnih podatkov).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE na osnovi Zakona o šolski prehrani, UL RS št. 3/2013

 
23. člen

 
(cena malice)

 
Minister izda sklep o določitvi cene malice najkasneje do začetka šolskega leta 2013/2014.
Do uveljavitve navedenega sklepa znaša cena malice 0,80 EUR.

 
24. člen

 
(meja dohodka in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencionirane malice)

 
Na osnovi Zakona o šolski prehrani (UL RS 3/2013) za proračunski leti 2013 in 2014 veljajo naslednja določila glede upravičenosti do subvencionirane malice:
do polne subvencije za šolsko malico so upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji,
višina dohodka  na družinskega člana se ugotavlja na osnovi odločbe o otroškem dodatku,
odločbo o upravičenosti do subvencije za malico izda pristojni center za socialno delo in sicer vsem, ki imajo na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku, po kateri ne presegajo 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji in jim ta pravica na osnovi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ni bila priznana (izdaja odločbe o subvenciji za malico po uradni dolžnosti),
če pristojni center za socialno delo odločbo o subvencionirani malici ne more izdati po uradni dolžnosti, ker ni bila predhodno vložena vloga in izdana odločba o otroškem dodatku, mora upravičenec (starši) vlogo podati na pristojnem centru za socialno delo,
ne glede na predhodna določila subvencija za malico pripada učencem, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito.

25. člen

 
(meja dohodka in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranega kosila)

 
Na osnovi Zakona o šolski prehrani (UL RS 3/2013) za proračunski leti 2013 in 2014 veljajo naslednja določila glede upravičenosti do subvencioniranega kosila:
do polne subvencije za šolsko kosilo so upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 18% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji,
višina dohodka  na družinskega člana se ugotavlja na osnovi odločbe o otroškem dodatku,
odločbo o upravičenosti do subvencije za šolsko kosilo izda pristojni center za socialno delo in sicer vsem, ki imajo na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku, po kateri ne presegajo 18% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji in jim ta pravica na osnovi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ni bila priznana (izdaja odločbe o subvenciji za šolsko kosilo po uradni dolžnosti),
če pristojni center za socialno delo odločbo o subvencioniranem šolskem kosilu ne more izdati po uradni dolžnosti, ker ni bila predhodno vložena vloga in izdana odločba o otroškem dodatku, mora upravičenec (starši) vlogo podati na pristojnem centru za socialno delo.

26. člen

 
(veljavnost pravilnika)

 

 

Predsednik/-ica sveta zavoda:

 

 

 

 

 

Podpis:

 

Opr. št.:

 

 

Datum:

 

 

 

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po potrditvi sveta šole. S tem prenehajo veljati pravila o šolski prehrani, z dne, 25. 8. 2010.

 

Priloga: Prijavo na šolsko prehrano (predpisan obrazec, 2013)

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost