Vsebino je pripravila Milena Vidovič – ravnateljica

Osnovna šola Rodica je samostojna osnovna šola, ki jo obiskujejo učenke in učenci iz treh krajevnih skupnosti: Jarše – Rodica, Toma Brejca Vir in Slavka Šlandra Domžale. Ustanovitelj šole je Občina Domžale.

Pouk v šolskem letu 2022/2023 poteka v 29 oddelkih v dveh šolskih stavbah: na Kettejevi ulici 13 in na Šolski ulici 1. Učenci do 5. razreda so vključeni v 13 začetnih skupin podaljšanega bivanja, jutranje varstvo za prvošolce pa bo organizirano v dveh skupinah (Rodica, Jarše). Učenci se pred ali po pouku lahko vključijo v nekatere druge vsebine razširjenega programa (interesne dejavnosti, aktivnosti Šolske skupnosti učencev, projektne ali obogatitvene programe, neobvezne izbirne predmete). Šola predpisan program dopolnjuje še z aktivnim delovanjem v okviru projektov EKO šola, UNESCO šola, Zdrava šola in drugih, preko katerih aktivno deluje v smeri uresničevanja ciljev trajnostnega in sonaravnega razvoja, zdravja, raziskovanja, podjetništva, razvijanja strpnosti, ohranjanja kulturne dediščine. Povezujemo se s šolami v lokalnem okolju, s šolami po Sloveniji in tudi tujimi šolami v sklopu mednarodnih projektov.

Vodenje šole

Šolo vodi ravnateljica, ga. Milena Vidovič, pri njenem delu ji pomaga pomočnik, g. Marko Drobne. Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Šolo upravlja svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja (ga. Lucija Šarc, g. Janez Peterca in g. Gorazd Flis), predstavniki staršev (ga. Marjetka Požek, g. Mitja Koprivec in g. Boštjan Grošelj) in predstavniki zaposlenih (ga. Maja Petek Tomšič, ga. Andrejka Berlec, ga. Petra Šuštar, ga. Anita Gaber Peceli in nadomestni član). Svet šole vodi predsednica, ga. Maja Petek Tomšič.

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh učnih oddelkov. Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in prispeva izražanju in uresničevanju interesov staršev. Predstavnika v svet staršev starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev obravnava letni delovni načrt šole, predlaga in daje soglasje k nadstandardnim programom šole, skupni nabavni ceni delovnih zvezkov, razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem delu šole, voli predstavnike v svet šole, posreduje predloge in pobude staršev (66. čl. Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, UL RS št. 16/2007 in 22. čl.  Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, UL RS št. 36/2008 in naslednji).

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razrednik.

Zadnjič posodobljeno 13. september, 2022

 

(Skupno 706 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost